skip to Main Content
DE GROTE VERDRUKKING. FRANK OUWENEEL ZET BIJBELSTUDIES OP YOUTUBE

DE GROTE VERDRUKKING. FRANK OUWENEEL ZET BIJBELSTUDIES OP YOUTUBE

Frank Ouweneel geeft als inleiding de volgende informatie:

DE TOESTAND OP AARDE NA DE OPNAME VAN DE GEMEENTE

Het leven op aarde gaat gewoon door. Al die mensen die de Heer Jezus hebben afgewezen en als gevolg daarvan niet tot de Gemeente behoren (en dus Hem niet tegemoet zijn gegaan in de lucht en hier op aarde zijn achtergebleven) zullen vreselijke dingen moeten meemaken.

Zodra de Gemeente is opgenomen, zal de eerdergenoemde “antichrist” opstaan.

Jezus sprak: iemand zal komen onder mijn naam en zeggen:
Ik ben de Christus, en zij zullen velen verleiden.  (Matth. 24 : 5)

Het voorvoegsel “anti’ in “antichrist” betekent niet „tegen” maar: „in plaats van”. Hij zal zich voordoen als een soort “christus”.

2 Thess. 2 : 9 en Openb. 12 : 12 geven details:

Zijn komst is naar de werking van de satan met allerlei krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen. De duivel is nedergedaald in grote grimmigheid, wetende dat hij weinig tijd heeft.

De antichrist zal dus nauw samenwerken met de satan; feitelijk is hij een  rechtstreeks instrument in de handen van de duivel die tot op de dag van vandaag geobsedeerd is door het verlangen om “als God” te zijn. Gedurende de grote verdrukking zal satan heel even het gevoel hebben dat hij dankzij de assistentie van de antichrist als een god aanbeden wordt:

De tegenstander, die zich verheft tegen al wat van God is, zodat hij zich in de tempel Gods zet, om te laten zien dat hij een god is. Hij zal doen wat hem goeddunkt, zelfs tegen de God der goden zal hij ongehoorde woorden spreken.  (2 Thess. 2 : 4 en Dan. 11 : 36)

Satans knecht, de antichrist, zal korte tijd het gevoel hebben dat de hele wereld aan zijn voeten ligt. Deze tijdelijk-sterke man zal dan de wereld domineren. We lezen van hem in Openb. 13 : 7, 11, 12, 15 en 17:

Ik zag een beest opkomen uit de aarde, en het oefent al de macht uit. En het bewerkt, dat de aarde en zij, die daarop wonen, het beest zullen aanbidden. En het beeld van het beest werd een geest geschonken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden. En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt, en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken heeft. Hij had macht over elke stam en natie en taal en volk, en hij begon oorlog te voeren. 

De Heer Jezus zegt over het tijdperk van de antichrist:

Er zal een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal.  (Matth. 24 : 21)

Wat een angstige periode zal dat zijn !

Jezus geeft in Matth. 24 : 6 – 9, 15 – 19 en 22 aanvullende informatie:

Jezus sprak: Gij zult horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen. Dat moet geschieden, maar het einde is het nog niet. Volk zal opstaan tegen volk, en koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen nu hier, dan daar, hongersnoden en aardbevingen zijn. Doch dat alles is het begin der weeën. Zij zullen overleveren aan verdrukking en zij zullen doden. Wanneer gij de gruwel der verwoesting, waarvan door de profeet Daniël gesproken is, ziet staan, vlucht naar de bergen. Wie op het dak is, ga niet naar beneden om zijn huisraad mede te nemen, en wie in het veld is, kere niet terug om zijn kleed mede te nemen. Wee de zwangeren en de zogenden in die dagen. En indien die dagen niet ingekort worden, zou geen vlees gered worden. 

Ook de Oud-testamentische profeten spreken over de grote verdrukking:

Die dag komt, brandend als een oven.  (Mal. 4 : 1)

Die dag is een dag van benauwdheid en angst. Een dag van vernieling en vernietiging.  (Zef. 1 : 15)

De aarde siddert, de hemel beeft; de zon en de maan worden zwart en de sterren trekken haar glans in.  (Joël 2 : 10)

Angstgeschreeuw horen wij. Elke man heeft op deze dag van benauwdheid een lijkkleur gekregen.  (Jer. 30 : 5 – 7)

We hebben tot nu toe gezien dat de grote verdrukking een zeer heftige periode zal zijn, de antichrist en de volkeren zullen behoorlijk tekeer gaan.

Maar….ook op initiatief van God Zélf zal er het een en ander gebeuren.
Eigenlijk is de grote verdrukking zo verschrikkelijk vanwege datgene wat Gód gaat doen als Hij de eerste fase van Zijn oordelen over deze wereld zal gaan uitvoeren.
In de tijd waarin wij nú leven (dus vlak vóór de opname van de Gemeente in de Hemel) is God nog een God van liefde en genade; helaas maken velen van Gods genade-aanbod-in-Jezus geen gebruik. Maar op een dag zal de mensheid erachter komen dat God niet alleen een God van liefde en genade is maar ook een God van rechtvaardigheid en heiligheid. Daarom moet het genade-evangelie nú verspreid worden, nu het nog kan. Want direkt nadat Jezus Zijn Gemeente in de Hemel heeft opgenomen zal de tijd van Gods oordelen aanbreken.
Deze oordelen van God worden onderverdeeld in 3 categorieën: de oordelen van de zegel in Openbaring 6 en 16, de oordelen van de bazuin in Openbaring 8 en 9 en de oordelen van de schaal in Openbaring 16.

We beginnen met de oordelen van de zegel.

In Openbaring 6 : 1 en 2 ziet Johannes de opkomst van de antichrist. Zoals we zagen opereert de antichrist als een werktuig van satan; tegelijkertijd maken de aktiviteiten van de antichrist echter deel uit van Gods oordelen. Want uiteindelijk heeft God tóch het laatste woord en kan satan niets doen als God hem dat niet toestaat:

Ik zag een van de zeven zegels geopend, en ik hoorde een stem als van een donderslag. En ik zag, en zie, iemand had een boog en hij trok uit.

In Openbaring 6 : 3 en 4 beschrijft Johannes een visioen waarin hem een grote wereldoorlog wordt getoond:

Het tweede zegel werd geopend
en een tweede, een rossig paard kwam, en hem, die erop zat, werd gegeven de vrede van de aarde weg te nemen, en dat zij elkander zouden slachten, en hem werd een groot zwaard gegeven.

Het Johannes-visoen in Openbaring 6 : 5 en 6 wijst vrijwel zeker op een economische mega-recessie:

Het derde zegel werd geopend,
en ik zag, en zie, een zwart paard, en die erop zat had een weegschaal in zijn hand. En ik hoorde een stem zeggen: Een maat tarwe voor een schelling en drie maten gerst voor een schelling; en breng geen schade toe aan de olie en de wijn.

Het Johannes-visoen in Openbaring 6 : 7 en 8 wijst vrijwel zeker op massamoord, hongersnood, ziekte en angst:

Het vierde zegel werd geopend,
en ik zag een vaal paard, en die daarop zat, zijn naam was de dood, en het dodenrijk volgde achter hem. En hun werd macht gegeven over het vierde deel der aarde om te doden, met het zwaard, met de honger, met de zwarte dood en door de wilde dieren der aarde.

De Johannes-visoenen in Openbaring 6 : 12 t/m 15 en Openb. 16 : 18 wijzen vrijwel zeker op ontzagwekkende natuurrampen:

Het zesde zegel werd geopend,
en daar geschiedde een grote aardbeving en de zon werd zwart en de maan werd geheel als bloed. En de sterren des hemels vielen op de aarde, gelijk een vijgeboom zijn wintervijgen laat vallen, wanneer hij door een harde wind geschud wordt. En de hemel week terug als een boekrol, die wordt opgerold, en alle berg en eiland werd van zijn plaats gerukt. En de koningen der aarde en de groten en de oversten over duizend en de rijken en de machtigen en iedere slaaf en vrije verborgen zich in de holen en de rotsen der bergen.

Er geschiedde een grote aardbeving, zo groot als er geen geweest is sedert een mens op de aarde was: zo hevig was deze aardbeving, zo groot. 

Dan volgen de oordelen van de bazuin.

Het Johannes-visoen in Openbaring 8 : 7 wijst vrijwel zeker op een ecologische en klimatologische ramp:

De eerste bazuin werd geblazen,
en er kwam hangel en vuur, vermengd met bloed, en het werd op de aarde geworpen; en het derde deel van de aarde verbrandde en het derde deel van de bomen verbrandde en al het groene gras verbrandde.

Het Johannes-visoen in Openbaring 8 : 8 en 9 wijst vrijwel zeker op een zee-beving gevolgd door een mega-tsunami:

De tweede bazuin werd geblazen,
en er werd iets als een grote berg, brandend van vuur, in de zee geworpen, en het derde deel van de zee werd bloed, en het derde deel van de schepselen in de zee, die leven hadden, stierf, en het derde deel van de schepen verging.

Het Johannes-visoen in Openbaring 8 : 10 en 11 wijst vrijwel zeker op een meteoriet-inslag en een nucleaire ramp:

De derde bazuin werd geblazen,
en er viel een grote ster, brandend als een fakkel, uit de hemel, en zij viel op het derde deel der rivieren en op de bronnen der wateren. En de naam der ster wordt genoemd Alsem. En het derde deel der wateren werd alsem en vele van de mensen stierven van het water, omdat het bitter geworden was.

Het Johannes-visoen in Openbaring 8 : 12 wijst vrijwel zeker op een periode van  extreme hitte en extreme kou:

De vierde bazuin werd geblazen,
en het derde deel van de zon werd getroffen en het derde deel van de maan en het derde deel van de sterren, zodat het derde deel daarvan verduisterd werd, en de dag voor het derde deel geen licht had en de nacht desgelijks.

In Openbaring 9 : 1 t/m 19 beschrijft Johannes visioenen waarin hem een grote oorlog in het Midden-Oosten wordt getoond:

De vijfde bazuin werd geblazen,
en de zon en de lucht werden verduisterd door rook. En uit de rook kwamen sprinkhanen en schorpioenen met veel macht op de aarde tevoorschijn. En de mensen werden gepijnigd, vijf maanden lang. In die dagen zullen de mensen de dood zoeken, maar hem niet vinden, en zij zullen begeren te sterven, maar de dood vlucht van hen weg. En de gedaante der sprinkhanen was als van paarden, die uitgerust zijn tot de oorlog; en zij hadden borstschilden als ijzeren harnassen en het gedruis van hun vleugels was als het gedruis van wagens. En zij hadden staarten als schorpioenen en angels, en in hun staarten was hun macht om de mensen schade toe te brengen.

De zeste bazuin werd geblazen,
en vier engelen bij de grote rivier de Eufraat (midden in Irak) waren gereed om het derde deel van de mensen te doden. En het getal van de legers van de ruiterij was twintigduizend tienduizendtallen. En ik zag in het gezicht de paarden en hen die erop zaten: zij hadden vuurrode, donkerrode en zwavelkleurige harnassen, en de koppen van de paarden waren als leeuwekoppen, en uit hun monden kwam vuur, rook en zwavel. Door deze drie plagen werd het derde deel van de mensen gedood, door het vuur, de rook en de zwavel die uit hun monden kwamen.

In de opsomming van de oordelen van de schaal zien we de afschuwelijke gevolgen van de in Openbaring 9 : 1 t/m 19 beschreven oorlog:

Openbaring 16 : 2:

De eerste schaal werd op de aarde uitgegoten,
en er kwam een boos en kwaadaardig gezwel aan de mensen.

Openbaring 16 : 3:

De tweede schaal werd in de zee uitgegoten,
en de zee werd bloed als van een dode, en alle levende wezens, die in de zee waren, stierven.

Openbaring 16 : 4:

De derde schaal werd in de rivieren uitgegoten,
en in de waterbronnen, en het water werd bloed.

Openbaring 16 : 8 en 9:

De vierde schaal werd over de zon uitgegoten,
en de mensen werden verzengd door de grote hitte.

Openbaring 16 : 10 en 11:

De vijfde schaal werd uitgegoten,
en er kwam duisternis, en de mensen kauwden op hun tong vanwege hun pijn en hun gezwellen.

Openbaring 16 :12 t/m 16:

De zesde schaal werd op de grote rivier de Eufraat uitgegoten,
en zijn water droogde op, zodat de weg bereid werd voor de koningen, die van de opgang der zon komen. En ik zag onreine geesten komen, als kikvorsen; want het zijn geesten van duivelen, die tekenen doen, welke uitgaan naar de koningen der gehele wereld.

Dringende vraag:
komt er aan al die oorlog-verschrikkingen een einde ?

Jazeker !
Door toedoen van mensen ?
Nee !
Op diverse plaatsen in de Bijbel kunnen we lezen dat JEZUS ZÉLF OP AARDE ZAL KOMEN IN HEERLIJKHEID, en alle oorlogsmachten een halt zal toeroepen.

Onder andere Openb. 16 : 16, Zach. 14 : 1, 3 en 9 en Joël 3 : 14 verwijzen ernaar:

Op de grote dag van de Almachtige verzamelde Hij (Jezus) hen op de plaats, die in het Hebreeuws genoemd wordt Armageddon.

Zie, er komt een dag voor de Here. Dan zal de Here uittrekken om tegen de volken te strijden. En de Here zal koning worden over de gehele aarde; te dien dage zal de Here de enige zijn, en Zijn naam de enigeMenigten, menigten in het dal der beslissing, want nabij is de dag des Heren. 

Daar in “het dal van Megiddo” (in het hebreeuws: “Armageddon”) zal de Heer Jezus in Zijn volle glorie te zien zijn. Al die mensen die Hem nu uitlachen, die Zijn naam gebruiken als stopwoord, zullen Hem daar in het Megiddo-dal zien staan, bekleed met grote macht:

De Here Jezus zal de wetteloze doden door de adem Zijns monds; Hij zal hem machteloos maken door Zijn verschijning, als Hij komt.  (2 Thess. 2 : 8)

Lees ook Openb. 17 : 14, Openb. 19 : 11 – 15 en 19 – 21, Zef. 3 : 8, Jes. 66 : 18, Judas : 14 en 15 en 2 Thess 1 : 7 – 10:

Zij zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar het Lam zal hen overwinnen, en zij die met Hem zijn; de gelovigen. 

En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard; en Hij, die daarop zat, wordt genoemd Getrouw en Waarachtig, en Hij velt vonnis en voert oorlog in gerechtigheid. En Zijn ogen waren een vuurvlam en op Zijn hoofd waren vele kronen en Hij droeg een geschreven naam, die niemand weet dan Hijzelf. En Hij was bekleed met een kleed, dat in bloed geverfd was, en Zijn naam is genoemd: het Woord Gods. En de heerscharen in de hemel waren gehuld in wit en smetteloos fijn linnen; en zij volgden Hem op witte paarden. En uit Zijn mond komt een scherp zwaard, om daarmede de heidenen te slaan. En Hijzelf zal de heidenen hoeden met een ijzeren staf en Hijzelf treedt de persbak van de wijn der gramschap van de toorn van God de Almachtige. En ik zag het beest en de koningen der aarde en hun legerscharen verzameld om de oorlog te voeren tegen Hem, die op het paard zat, en tegen zijn leger. En het beest werd gegrepen en met hem de valse profeet, die de tekenen voor zijn ogen gedaan had, waardoor hij hen verleidde, die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbaden, levend werden zij beiden geworpen in de poel van vuur, die van zwavel brandt. En de overigen werden gedood met het zwaard, dat kwam uit de mond van Hem, die op het paard zat; en al de vogels werden verzadigd van hun vlees.  

Het woord des Heren luidt: Ik zal volken en koninkrijken verzamelen om over hen Mijn gramschap uit te gieten en hen te verdelgen. De Here spreekt: Zij zullen komen en Mijn heerlijkheid zien.
Zie, de Here is gekomen om alle goddelozen te straffen voor al hun goddeloze werken, die zij goddeloos bedreven hebben, en voor al de harde taal, die de goddeloze zondaars tegen Hem gesproken hebben. 

De openbaring van de Here Jezus van de hemel met de engelen zijner kracht, in vlammend vuur, als Hij straf oefent over hen, die God niet kennen en het evangelie van onze Here Jezus niet gehoorzamen. Dezen zullen boeten met een eeuwig verderf, ver van het aangezicht des Heren en van de heerlijkheid Zijner sterkte, wanneer Hij komt, om op die dag verheerlijkt te worden in Zijn heiligen en met verbazing aanschouwd te worden in allen, die tot geloof gekomen zijn.

Nogmaals: geen wonder dat deze magistrale gebeurtenis “Jezus’ komst in heerlijkheid” wordt genoemd.

meer informatie:
http://www.frankouweneel.nl
zie ook de website:
http://www.hvzm.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *