skip to Main Content
FRANK OUWENEEL OVER SCHATGRAVEN IN HET OUDE TESTAMENT

FRANK OUWENEEL OVER SCHATGRAVEN IN HET OUDE TESTAMENT

“De Here Jezus is zeer bijzonder” zegt Frank Ouweneel, “op alle 1200 bladzijden van Gods Woord wordt van Hém gesproken. Ik daag u uit uw Bijbel te nemen en een willekeurige pagina op te slaan: u zult zien dat er ergens op die bladzij passages zijn te vinden die direct of indirect verband houden met Jezus Christus. Zó belangrijk is de Here Jezus; de hele Bijbel gaat over Hem”.

Het centrale thema van het Woord van God is niet “de mens”, maar…..Jezus Christus.
Joh. 1 : 1 t/m 4 zegt zelfs dat Jezus het Woord IS.

En Joh. 1 : 14 vervolgt: Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de eniggeborene des Vaders, vol van genade en waarheid.
Het “vleesgeworden Woord”, de Mens Jezus Christus, wordt ons beschreven in de vier Evangeliën waarmee het Nieuwe Testament begint.

Het allerlaatste vers van deze vier Evangeliën, Joh. 21 : 25, deelt ons echter iets zeer essentieels mede: Er zijn echter nog vele andere dingen, die Jezus gedaan heeft; indien deze een voor een beschreven werden, dan zou, naar ik meen, de wereld zelf de boeken, die geschreven werden, niet kunnen bevatten.

De Bijbel geeft hiermee onder andere aan dat buiten de vier Evangeliën nog veel meer over Jezus is geschreven. Gedurende Zijn omwandeling bevestigt de Here Jezus dat ook; in Luk. 24 : 27 lezen we: En Jezus begon bij Mozes en bij al de profeten en legde hun uit wat in al de Schriften op Hem betrekking had.

In Joh. 5 : 39 leert Jezus: De Schriften zijn het die van Mij getuigen.

Met “al de profeten”, “al de Schriften” en “de Schriften” bedoelt Jezus het Oude Testament (immers: het Nieuwe Testament was er toen nog niet).
Het is dan ook niet verwonderlijk dat Paulus in Rom. 15 : 4 het belang van het Oude Testament benadrukt: Al wat namelijk tevoren geschreven is, werd tot ons onderricht geschreven.

meer informatie:
http://www.frankouweneel.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *