skip to Main Content
JEZUS’ KOMST OP DE OLIJFBERG. FRANK OUWENEEL ZET EEN BIJBELSTUDIE OP YOUTUBE

JEZUS’ KOMST OP DE OLIJFBERG. FRANK OUWENEEL ZET EEN BIJBELSTUDIE OP YOUTUBE

Frank Ouweneel geeft als inleiding de volgende informatie:

JEZUS’ KOMST IN HEERLIJKHEID

Jezus sprak: Terstond na de verdrukking zal de Zoon des mensen verschijnen. Men zal Hem zien komen met grote heerlijkheid.  (Matth. 24 : 29 en 30)

Jezus sprak: De Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid van Zijn Vader, met Zijn engelen.  (Matth. 16 : 27)

Jezus Christus komt met de wolken en elk oog zal Hem zien, ook zij, die Hem hebben doorstoken.  (Openb. 1 : 7)

Zoals we zagen zal Jezus onmiddellijk na Zijn ‘komst in heerlijkheid’ de Armageddon-oorlog voeren; straks gaan we zien dat Hij direkt na Zijn mega-overwinning Zijn Vrederijk zal oprichten.

1. Hoe zal Jezus’ komst in heerlijkheid verlopen ?

Jezus sprak: Zoals de bliksem komt van het oosten en licht geeft tot het westen, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. De zon zal verduisterd worden en de maan zal haar glans niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de machten der hemelen zullen wankelen.  (Matth. 24 : 27 en 29)

2. Waar zal Jezus’ komst in heerlijkheid plaatsvinden ?

Als de Heer Jezus Zijn Gemeente komt halen (meestal aangeduid als “de opname van de Gemeente”) komt Hij op de wolken (dus niet op de aarde) en gaan wij Hem tegemoet in de lucht.
Bij Zijn komst in heerlijkheid zal Hij daadwerkelijk op de aarde landen.
Onder andere Hand. 1 : 10 – 12 maakt dat duidelijk:

Toen de apostelen naar de hemel staarden, terwijl Jezus henenvoer, zie, twee engelen zeiden: Galileese mannen, wat staat gij daar en ziet op naar de hemel ? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen, als gij Hem ten hemel hebt zien varen. Toen keerden zij terug naar Jeruzalem van de berg, genaamd de Olijfberg, die dichtbij Jeruzalem is. 

Ook de profeet Zacharia heeft in een visioen gezien dat deze geweldige happening zal plaatsvinden op de Olijfberg:

Zie, er komt een dag voor de Here. Dan zal de Here uittrekken om tegen de volken te strijden. Zijn voeten zullen te zien dage staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt aan de oostzijde. Dan zal de Olijfberg middendoor splijten, oostwaarts en westwaarts, tot een zeer groot dal, en de ene helft van de berg zal noordwaarts wijken en de andere helft zuidwaarts. En op die dag zal er geen kostelijk licht zijn, ja, het zal een dag zijn die bij de Here bekend is.  (Zach. 14 : 1, 3, 4, 6 en 7)

3. Wie zullen Jezus vergezellen bij Zijn komst in heerlijkheid ?

Voor een duidelijk antwoord op deze vraag moeten we onze “camera” even “richten” op het verblijf van de Gemeente in de Hemel direkt na haar opname. Johannes ziet in Openb. 19 : 6 t/m 8 in visioenen de Gemeente (die wordt vergeleken met een vrouw of een bruid) in de Hemel feest vieren, gekleed in “smetteloos fijn linnen”:

En ik hoorde als een stem van een grote schare en als een stem van vele wateren zeggende: Halleluja ! Laten wij blij zijn en vreugde bedrijven en Hem de eer geven, want de bruiloft van het Lam is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt; en haar is gegeven zich met smetteloos fijn linnen te kleden.

Na afloop van dat feest landt de Heer Jezus op de Olijfberg. We zagen al eerder dat Johannes Jezus als een wit paard uit de Hemel ziet komen:

En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard; en Hij, die daarop zat, wordt genoemd Getrouw en Waarachtig en Zijn naam is genoemd: het Woord Gods.  (Openb. 19 : 11 – 13)

Maar wat ziet Johannes nog meer ?
Hij ziet achter dat “witte paard” mensen in “smetteloos fijn linnen” (de Gemeente) de Heer Jezus volgen:

En de heerscharen in de hemel waren gehuld in wit en smetteloos fijn linnen; en zij volgden Hem op witte paarden.  (Openb. 19 : 14)

Zacharia, Judas en Paulus spreken hier ook over:

De Here komt, alle heiligen met Hem.  (Zach. 14 : 5)

Zie, de Here is gekomen met zijn duizenden heiligen.  (Judas : 14)

Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid.  (Kol. 3 : 4)

De Here Jezus komt, om op die dag verheerlijkt te worden in Zijn heiligen, en met verbazing aanschouwd te worden in allen, die tot geloof zijn gekomen.  (2 Thess. 1 : 10)

Wij zullen mét Jezus Christus afdalen om Hem tijdens Zijn vrederijk-regering terzijde te staan; bewonderend zullen wij kijken naar Hem door Wie wij het eeuwig leven hebben ontvangen.

Nog gróter zal onze aanbidding voor Jezus zijn als Hij Zijn vrederijk zal oprichten:

O Here, hoe heerlijk is Uw naam op de ganse aarde ! Gij, Koning, die Uw majesteit toont !  (Ps. 8 : 1)

In die dagen zal de Here des hemels een koninkrijk oprichten, dat in eeuwigheid niet zal te gronde gaan, en waarvan de heerschappij op geen ander volk meer zal overgaan; het zal al die koninkrijken verbrijzelen en daaraan een einde maken, maar zelf zal het bestaan in eeuwigheid.  (Dan. 2 : 44)

En ik hoorde als een stem van een grote schare, zeggende, Halleluja !

Want de Here heeft het koningschap aanvaard.  (Openb. 19 : 6)

Dat Koninkrijk, dat de Here Jezus zal gaan oprichten, dat noemen wij “het 1000-jarig vrederijk”.

publicatie-datum:
2 september 2019
meer informatie:
http://www.frankouweneel.nl
zie ook de website:
http://www.hvzm.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *